Pracující důchodce – nárok na zvýšení důchodu

Výše důchodů mnohým nestačí, jiní zase nechtějí být doma, a tak směřují i přes vyšší věk do práce. Pracujících důchodců rok od roku přibývá. Pokud patříte mezi ně, vězte, že si můžete ještě trochu přilepšit. Jak? Nechte si přepočítat svůj starobní důchod. 

Kdo má na navýšení nárok

O navýšení starobního důchodu mohou zažádat pracující důchodci, ať už zaměstnaní nebo podnikající, vždy po 360 odpracovaných dnech.

Podmínkou je, aby se jednalo o výdělečnou činnost podléhající odvodům na důchodové pojištění.

Získání 360 dní výdělečné činnosti se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění. U osob samostatně výdělečně činných potvrzením okresní správy sociálního zabezpečení.

Období 360 dnů, za které je možné si požádat o navýšení, nemusí být získáno v kuse. Sčítají se všechny odpracované úseky, bez ohledu na jejich délku. Do součtu se započítávají dny kalendářní.

Z výpočtu se naopak odečítají dny dočasné pracovní neschopnosti, neplaceného volna, neomluvené absence či ošetřování člena domácnosti.

Zaždádat si se vyplatí 

Za 360 odpracovaných dnů náleží navýšení o 0,4 procenta výpočtového základu, tj. částky, z níž byl důchod původně vypočítán.

Na zvýšení důchodu vzniká nárok ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal potřebný počet započitatelných dnů výdělečné činnosti.

Bez žádosti to nejde  

O přepočet je nutné si zažádat, provádí se totiž na základě písemné žádosti.

Žádost se podává na okresní správě sociálního zabezepčení podle místa trvalého bydliště. Mimo to je nutné žádost zaslat také na ústředí České správy sociálního zabezpečení.

- MM -

Zatím žádné komentáře.

Reagujte

Text